Nenechejte si ujít


Výstavou betlémů se ÄŒesko pÅ™ipojuje k celosvÄ›tovým oslavám, kdy pÅ™ed osmi sty lety byl Å™eholníkem FrantiÅ¡kem z Assisi postaven první betlém. Od roku 1562 byly betlémy poprvé vystaveny i na naÅ¡em území. V Klementinu. A tato kulturní tradice se udržela do souÄasnosti. V roce 1923 byla v Klementinu instalována nejvÄ›tší – Jubilejní jesliÄková výstava – a letos se do stejných prostor vrací. Po sto letech. Spolek Äeských betlémářů ve spolupráci s Národní knihovnou výstavu otevírají v pÅ™edvánoÄním Äase. Mezi skvosty, které si mohou návÅ¡tÄ›vníci prohlédnout a pÅ™ipomenout narození Ježíška, patří třímetrový, vyÅ™ezávaný mechanický betlém, který byl v roce 1906 zasazen na Kampu.

Pozvání na výstavu betlémů

A pÅ™iplout k nÄ›mu mohou darovníci po Vltavě na legendárních vorech. Mezi kterými se mohou objevit i osobnosti dané doby. Na tÅ™icet výtvarníků tak doplnilo dobovým výhledem na Malou Stranu postavu Golema doprovázeného Rabim Löwem. Tím, že je výstava prezentována nejlepšími souÄasnými betlémáři z celé republiky a velký důraz byl kladen na různorodost použitých technologií i materiálů, je pro mnohé návÅ¡tÄ›vníky inspirativní. V doprovodném programu je možné sledovat betlémáře vytvářejících nový vánoÄní příbÄ›h. Ke kterému je možné se pÅ™ipojit a vlastní tvorbu si vyzkouÅ¡et pod odborným dohledem. Pro dÄ›ti je ve výstavní síni pÅ™ipraven strom přání. A mnohé využijí možnost a sestaví si vlastní betlém. A tím se na krátkou dobu stanou souÄástí výstavy. 

Galerie Klementinum

Vystaveno bude celkem celkem 42 betlémů, mezi nimiž jsou velké rozdíly. Od malých pomalovaných Å¡palíÄků, pÅ™es keramické až po dvoumetrové dÅ™evÄ›né. VyÅ™ezané z jednoho kusu. NÄ›které, vyrobené z tÄ›sta, jsou dokonce i voňavé. A k vidÄ›ní jsou i ty z papíru, Å¡ustí Äi umístÄ›ny v oříšku. Zajímavý je i betlém, umÄ›lecké dílo, vytvoÅ™ené v biblickém stylu. Zasazeno do Svaté ZemÄ›. Kdy po návÅ¡tÄ›vÄ› Palestiny byl jedním z výtvarníků vytvoÅ™en. LetoÅ¡ní výstava se sice svým zpracováním od té poslední liší. Nezahrnuje jenom betlémy historické a kostelní. Ale důraz je kladen na originalitu vytvoÅ™eného díla, Äímž pÅ™itáhne i malé návÅ¡tÄ›vníky.